Bilgilendirme

Bu program, Uşak Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarında eğitim-öğretim gören öğrencilerin öğrenim sürecinde aldıkları teorik bilgilerini, atölye ve laboratuvar uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmeyi, işletme  organizasyonlarını, üretim süreçlerini, yönetim aşamalarını, yeni teknolojileri tanımalarını, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini sağlamayı amaçlar.

İşletmelerde Mesleki Eğitim (İME) Staj değilidir!

“İşletmelerde Mesleki Eğitim” kesinlikle bir staj değildir. “İşletmelerde Mesleki Eğitim (İME)” adı altında, üniversitemiz öğretim programlarının son dönemine konulmuş (ön lisanslarda 4. yarıyıl, lisanslarda ise 8. yarıyıl) 14 hafta kesintisiz ve tam zamanlı olarak işletmelerde yapılması gereken %80 devam zorunluluğu olan bir derstir. İşletmelerde Mesleki Eğitim, diğer üniversitelerde "İş Yeri Eğitimi", "İş Yeri Odaklı Eğitim", "iş Yeri Uygulama Eğitimi", "Uygulamalı Mühendislik Eğitimi", "İntörn Mühendislik Eğitimi", "3+1 ; 7+1 İş Yeri Eğitimi" gibi isimlerle uygulanan bir programdır.

İşletmelerde Mesleki Eğitim Programı üniversitemizde hangi bölüm/program öğrencilerini kapsamaktadır?

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun tüm bölüm/programları İşletmelerde Mesleki Eğitim Programı kapsamındadır.

Mühendislik Fakültesi                                      Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Gıda Mühendisliği                                               Bilgisayar Programcılığı

Harita Mühendisliği                                             Elektrik

İnşaat Mühendisliği                                             Elektronik Teknolojisi

Kimya Mühendisliği                                             Gaz ve Tesisat Teknolojisi

Maden Mühendisliği                                             Kaynak Teknolojisi

Makine Mühendisliği                                            Makine

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği        Otomotiv Teknolojisi

Tekstil Mühendisliği                                             Tekstil Teknolojisi

 

Üniversitemiz diğer bölüm/programlarının İşletmelerde Mesleki Eğitim Programı kapsamına alınması İSMEK (İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Kurulu) amaçları arasındadır.

 

MADDE 19-(1)Öğrenci; İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitime başvuru işlemlerini İSMEP takvimine uygun olarak yapar. İSMEP takvimine göre yapılmayan başvurular ve işlemler değerlendirmeye alınmaz.Öğrenciler sigortalılık durumlarında bir değişiklik olması halinde okullarının FİSMEK/YİSMEK Sekreterini (Fakülte/Yüksekokul Sekreteri) bilgilendirmek zorundadırlar.

(2)İşletme Eğitim Yetkilisi tarafından verilen Staj ve Mesleki Eğitim ile ilgili görevleri yaparlar.

(3)İşletme Eğitim Yetkilisinin izni ve onayı olmaksızın işletmeden ayrılamazlar.

(4)Hastalık, birinci derece yakınlarının vefatı veya benzeri acil durumlar dışında izin kullanamazlar. İzinli olarak ayrılması gereken zorunlu durumlarda İşletme Eğitim Yetkilisinin iznini alırlar. İşletme Eğitim Yetkilisi tarafından verilecek izinler İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim süresinin % 20 sini geçemez.

(5)Mazeretsiz olarak 3 gün üst üste İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitime devam etmeyenler veya devamsızlık sınırını aşanlar, İşletmelerde Staj veya Mesleki Eğitimden başarısız sayılırlar.

(6)İşletme Eğitim Yetkilisi ve Danışman Öğretim Eleman’ının bilgisi ile BİSMEKin (Bölüm İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Komisyonu) onayı olmaksızın işletmelerini değiştiremezler.

(7)Eğitimleriyle ilgili her türlü mazeret, sorun ve isteklerini İşletme Eğitim Yetkilisi ve/veya Danışman Öğretim Elemanına bildirirler.

(8)Öğrenci,Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği yanında iş yerinin çalışma, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallarına uymak zorunda olup, sendikal faaliyetlere katılamazlar.

(9)İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim esnasında, sağlık raporu alan öğrenciler, İşletme Eğitim Yetkilisi ve Danışman Öğretim Elemanını bilgilendirmek zorundadırlar. Raporun aslını en geç 1 hafta içerisinde  bağlı oldukları okullarının FİSMEK/YİSMEK Sekreterine (Fakülte/Yüksekokul Sekreteri) ulaşmasını sağlarlar, aksi takdirde SGK tarafından uygulanacak yaptırımlar sonucu doğacak ceza ve prim borçlarından sorumlu tutulurlar.

(10)İşletmelerde Staj veya Mesleki Eğitim esnasında kullandıkları her türlü araç ve gereci özenle kullanmak zorundadırlar. Aksine hareket etmeleri halinde doğabilecek zararlardan şahsen sorumlu tutulurlar.

(11)İşletmelerde Mesleki Eğitim yapan öğrenciler, BİSMEK’in (Bölüm İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Komisyonu) belirlediği ilke ve prensiplere göre 8. haftaya kadar yaptıkları çalışmaları 8. hafta sonunda Ara Rapor şeklinde düzenleyerek, İşletme Eğitim Yetkilisine onaylatırlar. Sonrasında, Danışman Öğretim Elemanına söz konusu Ara Raporun ulaşmasını sağlarlar. İşletme Eğitim Yetkilisi onayı olmayan Ara Raporlar geçersiz sayılır.Öğrencilerden, Ara Raporların İSMEP sistemi üzerinden doldurulması ve onaylanması istenebilir.

(12)İşletmelerde Staj veMesleki Eğitimi’ni tamamlayan öğrenciler, İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitimi esnasında yaptıkları çalışmaları, BİSMEKin (Bölüm İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Komisyonu) belirlediği ilke ve prensiplere göre Dönem Sonu Uygulama Raporu halinde düzenlerler. Düzenledikleri Uygulama Raporunu onaylatırlar. İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitimin bitiş tarihinden itibaren birinci haftanın sonuna kadar söz konusu Uygulama Raporunun Danışman Öğretim Elemanına ulaşmasını sağlarlar. İşletme Eğitim Yetkilisi onayı olmayan Dönem Sonu Uygulama Raporları geçersiz sayılır. Öğrencilerden, Dönem Sonu Uygulama Raporlarının İSMEP sistemi üzerinden doldurulması ve onaylanması istenebilir.

(13)Öğrenciler, İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitimi yaptıkları işletmeler ile ilgili bilgi ve belgeleri, medya, internet, vb. ortamlarda ve üçüncü şahıslarla İşletme Yetkilisinin izni olmadan paylaşamazlar.

Staj Başarısının Değerlendirilmesi

MADDE 5-(20)Staj bitiminde, öğrenciden sorumlu Danışman Öğretim Elemanın vereceği notun %50’si ve İşletme Eğitim Yetkilisi tarafından verilen notun %50’si hesaplanarak her ikisinin toplamı alınarak öğrencinin başarı notu belirlenir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için verilen notların ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (yetmiş) olması gereklidir. Öğrencilerin başarı durumu, Staj için verilen nota göre Yeterli/Yetersiz/Devamsız (YT/YZ/DZ) olarak verilir. Staj değerlendirilmesi sonucunda 70’den daha az not alarak başarısız olan öğrenciler, Stajdan başarılı oluncaya kadar söz konusu programı tekrar eder. Tekrar edilen Stajın hangi kurum ve kuruluşta yapılacağına ilgili Danışman Öğretim Elemanının görüşleri doğrultusunda BİSMEK (Bölüm İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Komisyonu) tarafından karar verilir.

İşletmelerde Mesleki Eğitim Başarısının Değerlendirilmesi

(21) İşletmelerde Mesleki Eğitimde öğrencinin ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu, %50’si öğrenciden sorumlu Danışman Öğretim Elemanı, %50’si İşletme Eğitim Yetkilisi tarafından verilen notla belirlenir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için verilen notların ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (yetmiş) almış olması gereklidir. Öğrencilerin başarı durumu İşletmelerde Mesleki Eğitim için verilen not Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre harf notu olarak değerlendirilir. İşletmelerde Mesleki Eğitimde 70’den daha az not alarak başarısız olan öğrenciler, İşletmelerde Mesleki Eğitimi başarılı oluncaya kadar tekrar eder. Tekrar edilen İşletmelerde Mesleki Eğitimin hangi kurum ve kuruluşta yapılacağına ilgili Danışman Öğretim Elemanının görüşleri doğrultusunda BİSMEK tarafından karar verilir.

İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitimin Geçersiz Sayılacağı Durumlar

MADDE 27- (1)Öğrencinin, İSMEP sistemine kayıtlanması olmayan ve BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı) tarafından onay verilmeyen iş yerlerinde İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitimini yapması.

(2)İşletme Eğitim Yetkilisinin izni ve onayı olmaksızın, mazeretsiz üç günü üst üste devamsızlık yaparak İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitime devam etmemesi.

(3)Uygulama Raporunun Danışman Öğretim Elemanına belirtilen süreler içinde mazeretsiz teslim  edilmemesi.

(4)Birbirine çok benzeyen, ders kitaplarındaki bilgilerin aynısından oluşan veya kopya olarak değerlendirilebilecek Uygulama Raporlarının hazırlanması.

(5)İşletme Eğitim Yetkilisinin, öğrencinin işletmelerde bu yönerge esaslarına uygun davranmadığına dair görüşü ve Danışman Öğretim Elemanının onayı ile öğrenci hakkında soruşturma açılması ve bu soruşturma sonucunda, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca öğrencinin uzaklaştırma cezası alması.

 

MADDE 28- (1)Öğrenciler İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitimi değerlendirme sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlarda Uşak Üniversitesi Eğitim–Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. İtirazlar BİSMEK (Bölüm İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Komisyonu) tarafından incelenerek karara bağlanır.

MADDE 26- (1)Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki yükseköğretim kurumlarında yaptıkları İşletmelerde Staj veya Mesleki Eğitime eşdeğer uygulamalar ile Erasmus programı kapsamında alınan Staj veMesleki Eğitime eşdeğer uygulamaların geçerlilikleri BİSMEK (Bölüm İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Komisyonu) tarafından değerlendirilir ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2)Fakülte/Yüksekokula kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren, bölüm/programıyla ilgili işletmelerde SGKya kayıtlı olarak çalışmakta olan öğrenci; en az staj süresi kadar çalıştığını belgelendirmesi ve işletme yetkilisi tarafından onaylı uygulama raporunu sunması durumunda BİSMEK’in (Bölüm İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Komisyonu) önerisi ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararıyla stajdan muaf sayılabilir.

(3)Üniversite birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci statüsü ile bölüm/programıyla ilgili alanda çalışan öğrenciler en az staj süresi kadar çalıştığını belgelendirmesi ve birim yetkilisi tarafından onaylı uygulama raporunu sunması durumunda BİSMEK’in (Bölüm İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Komisyonu) önerisi ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararıyla stajdan muaf sayılabilir.

 

 

İşletmelerde Mesleki Eğitim öğrencilerimize neler sağlayacak?

 

1) Öğrencilerimiz eğitimleri süresince mesleki alanlarıyla ilgili kazandıkları teorik bilgilerini "İşletmelerde Mesleki Eğitim" dersi adı altında işletmelerde uzman kişilerin rehberliğinde yapacakları uygulamalı eğitimle bütünleştirerek, nitelikli istihdama yönelik yetişmeleri için gerekli olan uygulama becerilerini geliştirebileceklerdir.

2) İşletmelerdeki deneyim ve tecrübeleri yerinde öğrenecek, takım çalışması, iş disiplini ve sorumluluk alma becerileri artacaktır.

3) İş dünyasıyla okurken tanışma fırsatı bulacaklar, mezuniyet sonrası iş yerlerine uyum sorunu yaşamayacaklardır.

4) İşletmelerde kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar, tecrübeleri, özgüvenleri artacak, gelecekleriyle ilgili kariyer planlaması yapabileceklerdir.

5) Öğrencilerimiz okurken iş hayatıyla tanışma ve iş bulma fırsatı bulacaklar, iş tecrübesine sahip olarak mezun olacaklardır.

İşletmelerde Mesleki Eğitim yapabilme şartları nelerdir?

Son dönemde olan her öğrenci İşletmelerde Mesleki Eğitim yapamaz. Öğrencilerin İşletmelerde Mesleki Eğitime başlayabilmeleri için;

Lisans ve ön lisans programlarında; İşletmelerde Mesleki Eğitime başlayacağı yarıyıldan önce alması gereken tüm derslerin devamını almış ve en fazla 15 AKTS'lik dersten başarısız olması, bölümünün müfredatında belirtilen sürede stajlarını(varsa) tamamlaması ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Dönemi’nden önceki AGNO’su en az 2.00 olması gereklidir.

İşletmelerde Mesleki Eğitim Programı 2018-2019 eğitim öğretim yılından önce kayıtlanan öğrencilere mevcut müfredata seçenek olarak sunulur. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ve sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler için ise zorunludur.

Öğrenciye, BİSMEK Başkanlığınca (Bölüm Başkanlığı) , programın gereklerine uygun İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmesi sağlanır. Bu eğitime katılmayan öğrenci İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitime başlayamaz. İş Sağlığı ve Güvenliği dersi alan öğrenciler bu eğitimden muaftır.

Uşak ili dışında da İşletmelerde Mesleki Eğitim yapabilir miyim?

Öğrenciler Uşak Üniversitesi İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Yönergesinde belirlenen esaslar doğrultusunda, Danışman Öğretim Elemanı ve BİSMEK Başkanı tarafından onaylanmış işletmelerde yaparlar. Öğrenciler bu yönergede belirlenen esaslar doğrultusunda,kendi girişimi sonucu bulduğu yurt içindeki bir işletmede de yapabilirler. Öğrencinin kendi girişimi sonucu bulduğu işletmelerde staj ve mesleki eğitim yapıp yapamayacağı, Danışman Öğretim Elemanı ve BİSMEK Başkanı’nın onayına bağlıdır. Öğrenci, İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitimini değişim programları kapsamında gerçekleştirebileceği gibi Danışman Öğretim Elemanı ve BİSMEK Başaknının yazılı önerisi ve ilgili birimin Yönetim Kurulunun onayıyla kendi girişimi sonucu bulduğu yurt dışındaki bir işletmede de yapabilirler. Kendi isteğiyle yurt dışında İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim yapacak öğrenci için sigorta primi ödenmez, ilgili ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir.

İşletmelerde Mesleki Eğitim yaparken ücret alacak mıyım?

İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim süresince ödenecek ücret, ilgili mevzuat çerçevesinde öğrenci ve işletme yetkilisi tarafından belirlenir. İşletme Yetkilisi ve öğrenci arasındaki mali ilişkilerde, Üniversite taraf değildir. İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitime devamsızlık yapan öğrencinin devamsız olduğu günlerdeki ücreti, ilgili mevzuata göre ödenir.

Sigortam olacak mı?

Öğrenci, İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitime devam ettiği sürece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı Dekanlık/Müdürlükçe sigorta primi ödenir. Öğrenci, İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitime başvuru esnasında, ailesi tarafından ya da kendi üzerinden sosyal güvenlik kurumu giderlerinin karşılanıp karşılanmadığını gösteren sorgulama belgesine göre İSMEP Siteminde beyan etmek zorundadır. Ayrıca, İşletmelerde Staj ve Meslek Eğitim süresince oluşabilecek değişiklikleri de Dekanlığa/Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Öğrencinin, İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitime devam etmediği günler için prim ödemesi ilgili mevzuata göre yapılır.

İşletmelerde Mesleki Eğitim yaparken işletmemi değiştirebilir miyim?

Öğrencilerin yerleştirildiği işletmelerde Staj ve Mesleki Eğitimini tamamlaması esastır. Ancak, işletmenin çeşitli sebeplerle kapatılması, işletme yetkilisinin değişmesi ve yeni iş yerinin aynı mesleği/üretimi/hizmeti sürdürememesi, işletmenin faaliyet durumunda değişiklik olması, işletmedeki fiilinden dolayı öğrencinin disiplin cezası alması, öğrencinin Staj veya Mesleki Eğitimin amacı dışında çalıştırılması durumlarında işletme değişikliği BİSMEK önerisi ve Dekan/Müdür onayı ile İSMEP sistemi üzerinde yapılır.

İşletmelerde Mesleki Eğitim döneminde ders kaydı yaptırmam ve katkı payı ödemem gerekir mi?

Öğrenciler bütün derslerinden başarılı olsalar bile, İşletmelerde yapacakları Mesleki Eğitim süreleri için ders kaydı yaptırmak ve katkı paylarını ödemek zorundadırlar. 

İşletmelerde Mesleki Eğitim dersinde bütünleme sınavı var mı, bu dersten tek ders sınavına girebilir miyim?

İşletmelerde Mesleki Eğitimden başarısız olan öğrencilere bütünleme sınavı veya tek ders hakkı tanınmaz.

 

Kısaltmalar:

        İSMEK  : Üniversite İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Kurulu

            FİSMEK: Fakülte İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Kurulu

            YİSMEK: Yüksekokul İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Kurulu

             BİSMEK: Bölüm İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Komisyonu

 

Mühendislik Fakültesi

FİSMEK Başkanı (Dekan)

Prof.Dr. Selçuk SAMANLI

selcuk.samanli@usak.edu.tr

FİSMEK Koordinatörü (Dekan Yardımcısı)

Doç.Dr. Yaser AÇIKBAŞ

yaser.acikbas@usak.edu.tr

FİSMEK Sekreteri (Fakülte Sekreteri)

Hüseyin ŞARBAY

huseyin.sarbay@usak.edu.tr

Gıda Mühendisliği Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Doç.Dr. Abdullah DİKİCİ

a.dikici@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

 Doç.Dr. Onur GÜNEŞER

 onur.guneser@usak.edu.tr

Harita Mühendisliği Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Doç.Dr. Erol YAVUZ

erol.yavuz@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

 Dr.Öğr.Üyesi Fatih TAKTAK

 fatih.taktak@usak.edu.tr

İnşaat Mühendisliği Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Prof.Dr. Ali BERKTAY

ali.berktay@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

Dr.Öğr. Üyesi Onur MERTER

 onur.merter@usak.edu.tr

Kimya Mühendisliği Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Prof.Dr. Menderes LEVENT

menderes.levent@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

 Arş.Grv.Dr. Emre KILIÇ

 emre.kilic@usak.edu.tr

Maden Mühendisliği Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Prof.Dr. Haluk ÇELİK

haluk.celik@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

 Dr.Öğr.Üyesi Yaşar CAN

 yasar.can@usak.edu.tr

Makine Mühendisliği Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Doç.Dr. Hakan ÇALIŞKAN

hakan.caliskan@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

 Öğr.Grv. Namık LEBLEBİCİER

 namik.leblebicier@usak.edu.tr

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Doç.Dr. Eylem KILIÇ

eylem.kilic@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

 Dr.Öğr.Üyesi Özer PAMUK

 ozer.pamuk@usak.edu.tr

Tekstil Mühendisliği Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Doç.Dr. Ayşe Ebru TAYYAR

ayseebru.tayyar@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

 Dr.Öğr.Üyesi Erkan TÜRKER

 erkan.turker@usak.edu.tr

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

YİSMEK Başkanı (Müdür)

Doç.Dr. Mustafa Ali ERSÖZ

mali.ersoz@usak.edu.tr

YİSMEK Koordinatörü (Müdür Yardımcısı)

Öğr.Grv. Selim DEMİRTÜRK

selim.demirturk@usak.edu.tr

YİSMEK Sekreteri (Yüksekokul Sekreteri)

Nevzat PEKER 

nevzat.peker@usak.edu.tr

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Öğr.Grv. Hüseyin ÇOŞKUN

huseyin.coskun@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

Öğr.Grv. Fatih BOZKURT 

 fatih.bozkurt@usak.edu.tr

Elektrik ve Enerji Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Öğr.Grv.Dr. Dilek ASİ

dilek.asi@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

Öğr.Grv. M. Feyzi ÖZSOY

 mehmetfeyzi.ozsoy@usak.edu.tr

Elektronik ve Otomasyon Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Öğr.Grv. S.Anıl YÜCESOY

anil.yucesoy@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

 Öğr.Grv. A. Çağdaş SEÇKİN

 cagdas.seckin@usak.edu.tr

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Rıza KARA

riza.kara@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

 Öğr.Grv. Yasin DEMİRHAN

 yasin.demirhan@usak.edu.tr

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇOLAK

fatih.colak@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

 Öğr.Grv. Selim DEMİRTÜRK

 selim.demirturk@usak.edu.tr

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü

 

BİSMEK Başkanı (Bölüm Başkanı)

Öğr.Grv. Sevcan ÜSTÜN ÇETİN

sevcan.ustun@usak.edu.tr

BİSMEK Koordinatörü

 Öğr.Grv.r. Gülhan PINARLIK

 gulhan.pinarlik@usak.edu.tr


© 2018 Uşak Üniversitesi - BİDB - Web ve Yazılım Geliştirme