Bilgilendirme

İSMEK (İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Kurulu): Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısı (Kurulun başkanıdır), İSMEK, FİSMEK ve YİSMEK koordinatörleri, Üniversite Öğrenci Konsey Başkanı, kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluş temsilcilerinin katılımı ile oluşan kuruldur.

Görevleri

MADDE 6- (1) İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve senatoya sunmak.

(2) İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitimin birimler bazında İSMEP kapsamında yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak.

(3) İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim ile ilgili tanıtım faaliyetlerini organize etmek.

         (4) Gerektiğinde İSMEP Takvimini hazırlamak.

 

FİSMEK/YİSMEK (Fakülte/Yüksekokul İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Kurulu): Fakültelerde Dekan (Kurulun başkanıdır), Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları ve Fakülte Sekreterinden oluşan kurul ile Yüksekokullarda, Yüksekokul Müdürü (Kurulun başkanıdır), Müdür Yardımcısı, Bölüm Başkanları ve Yüksekokul Sekreterinden oluşan kuruldur.

Görevleri

MADDE 9- (1) Birimlerde, bu yönergenin esaslarına aykırı olmamak kaydıyla, yönergede hüküm bulunmayan konular ile ilgili, İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitime ilişkin ilke ve prensipleri belirlemek,

(2) İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitimin yürütülmesi ile ilgili kararlar almak ve bölümlerde uygulanmasını sağlamak.

         (3) İSMEP Takvimini hazırlamak.

 

BİSMEK (Bölüm İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Komisyonu): Bölüm Başkanı (Komisyonun başkanıdır) ve Bölüm başkanı tarafından görevlendirilen en az iki bölüm öğretim elemanından oluşan komisyondur.

          Görevleri

MADDE 13- (1) Bölüm öğretim planında yer alan İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitimin öğrenme çıktılarını, program yeterlilikleri ile ilişkisini, kredisini, bir yarıyıl boyunca uygulanacak müfredatı, ölçme ve değerlendirme hususlarını her İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Dönemi sonunda gözden geçirmek, gerekirse güncellenmesi için ilgili kurullara sunulmak üzere bölüm kuruluna rapor etmek.

        (2) Öğrencilerinin İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim yapacakları iş yerlerini belirlemek, uygunlukları açısından inceleyip, onaylamak.

(3) Öğrencilere iş yeri temini konusunda İSMEK ve FİSMEK/YİSMEK Koordinatörlüğü ile işbirliği yapmak.

(4) Bölümlerde İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim’i bu yönerge esasları ile FİSMEK/YİSMEK’te belirlenen ilke ve prensiplere göre yürütülmesini sağlamak.

(5) Öğrencilerinin bu yönerge hükümleri doğrultusunda İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim yapmaları amacıyla gerekli ön bilgi ve uyum eğitimlerini almalarını sağlamak, tanıtıcı ve yönlendirici eğitimleri planlamak, yönetmek ve yürütmek.

(6) Öğrencilere “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda eğitim verilmesini sağlamak

(7) Öğrencileri, İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitimden sorumlu görevliler hakkında bilgilendirmek ve bölümün internet sayfasında ilan etmek.

        (8) Öğrencilerin işletmelere yerleştirilme işlemlerini yürütmek.

(9) Öğrencilerin hazırlayacakları Ara Dönem ve Dönem Sonu Uygulama Raporu dosyasının içeriğini, yazım biçimini belirlemek ve öğrencilere duyurmak.

(10) Öğrencilerin İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim esnasında karşılaşabileceği aksaklık ve problemleri çözmek, çözülemeyen aksaklıkları FİSMEK/YİSMEK Koordinatörüne iletmek.

(11) Öğrencilerden gelebilecek işletme değişiklik tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak, gerekirse yönerge hükümleri gereğince işlem yapmak.

(12) Öğrenci takibini sağlayacak Danışman Öğretim Elemanlarını, İşletmelerde Staj ve Mesleki Eğitim Dönemi’nden bir ay önce belirleyerek Bölüm Kuruluna sunmak.

         (13) FİSMEK/YİSMEK’te belirlenen ilkeler çerçevesinde Danışman Öğretim Elemanının yapacağı danışmanlık ve izleme yöntemlerini belirlemek ve izlenecek yöntemler hakkında Danışman Öğretim Elemanlarını bilgilendirmek.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) İşletmelerde Mesleki Eğitime geçecek bölümlerin müfredat değişikliği ve intibak işlemleri bölümler tarafından yürürlükteki mevzuata göre yapılır.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bölümler, İşletmelerde Mesleki Eğitime Bölüm kurulu teklifi ve İSMEK Kararı ile geçerler.

                                (2) Bölümler staj işlemlerinde İSMEP Sistemine Bölüm kurulunun teklifi ve İSMEK Kararı ile geçerler.


© 2018 Uşak Üniversitesi - BİDB - Web ve Yazılım Geliştirme